ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle acts en voorstellingen die u bij ons kan boeken. Heeft u vragen over deze voorwaarden, neem dan vooral even contact met ons op! NB: De Algemene Voorwaarden zijn iets anders dan onze Privacy-voorwaarden. Deze vind u hier.

De Algemene Voorwaarden in een notendop:

Als u Janse boekt kunt u er van uitgaan dat:

 1. U een duidelijke prijsopgave krijgt.
 2. Er goed overleg plaatsvindt vóór aanvang van het optreden.
 3. U een goed verzorgd optreden krijgt.

Als u Janse boekt is het belangrijk dat:

 1. Er ruimte is om te parkeren en om het optreden voor te bereiden.
 2. Er zichtbaarheid en verstaanbaarheid is op de plaats van het optreden.
 3. Er zorgvuldig wordt omgegaan met attributen e.d.

Verder is de opdrachtgever verantwoordelijk voor:

 1. Het tijdelijk doorgeven van wijzingen of annulering van het optreden.
 2. Het tijdig betalen van de gage.
 3. Het delen van gemaakte foto’s beeldopnamen met de artiest.

Over deze Algemene Voorwaarden

Als u dit leest is het waarschijnlijk dat u overweegt om goochelaar Janse Heijn in te huren voor uw feest of evenement. Het is in wederzijds belang dat Janse’s bijdrage aan uw feest of evenement een groot succes wordt. Uiteraard zal Janse zich volledig inzetten om dit doel met u te bereiken. Deze Algemene Voorwaarden vormen hierin een belangrijk onderdeel. In deze voorwaarden wordt namelijk vermeld wat u van ons kunt verwachten en wat voor Janse belangrijke condities zijn om te kunnen werken.

Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat Janse ten alle tijden een professionele houding aanneemt. Wat hieronder wordt verstaan kunt u lezen in artikel 3.10 van deze voorwaarden. Verder is het belangrijk dat beide partijen elkaar goed op de hoogte houden over de condities van het optreden. Dit wordt besproken in de rest van artikel 3. Janse is zeer flexibel in zijn optreden, maar om het optreden soepel te laten verlopen zijn er een aantal basiscondities noodzakelijk die worden besproken in artikel 4. Het kan natuurlijk voorkomen dat het optreden om een of andere reden niet door kan gaan. Hoe daarmee wordt omgegaan staat in artikel 5. Tot slot geven artikel 6, artikel 7, en artikel 8 aan wat de afspraken zijn in het geval er een incident plaatsvindt, een situatie van overmacht is of wanneer er een geschil ontstaat.

Onze ervaring leert dat gasten die Janse Heijn hebben zien goochelen hier zeer positieve herinneringen aan overhouden en soms jaren later nog terug refereren naar het optreden dat ze hebben meegemaakt. Dit is dan ook de insteek voor het optreden dat Janse bij u komt verzorgen en het uitgangspunt van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld en worden door de Nederlandse overheid aangemerkt als rechtsgeldig. Mocht u bezwaar hebben tegen een of meerdere voorwaarden, of vermoedt u dat u niet in staat bent om aan voorwaarden in dit document tegemoet te komen, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Alles is immers bespreekbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met de hieronder vastgestelde betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Goochelaar Janse Heijn: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Goochelaar Janse Heijn is eigenaar van het bedrijf Magic Works, gevestigd te Wageningen. KvK-nr.: 63837870;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van goochelaar Janse Heijn;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen goochelaar Janse Heijn en de opdrachtgever;
 4. Optreden: de centrale act, workshop of doorlopende act die goochelaar Janse Heijn voor de opdrachtgever verzorgt;
 5. Gage: het geldbedrag dat goochelaar Janse Heijn van de opdrachtgever ontvangt als financiële vergoeding voor zijn diensten.

Artikel 2: Algemene bepalingen

Geldigheid en toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop goochelaar Janse Heijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtgever en goochelaar Janse Heijn zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offerte en overeenkomst

Overeenkomst en uitwisseling van informatie

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan goochelaar Janse Heijn opgegeven gegevens waarop goochelaar Janse Heijn zijn offerte of aanbod baseert. De belangrijkste specificaties hierin zijn de datum, het tijdstip en de locatie van het optreden.

3.4 De opdrachtgever is gehouden goochelaar Janse Heijn onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

3.5 Informatie, mondelinge mededelingen, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van het optreden die worden verstrekt, worden zo zorgvuldig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Goochelaar Janse Heijn garandeert echter niet dat het optreden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Uitvoering van de overeenkomst

3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.7 Indien de wijziging van, of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal goochelaar Janse Heijn de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Ontbinding van de overeenkomst

3.8 Goochelaar Janse Heijn is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

3.9 Klachten met betrekking tot het uitvoeren van de overeenkomst dienen direct na afloop van het optreden en uiterlijk binnen 14 dagen na het optreden bij goochelaar Janse Heijn te worden ingediend.

3.10 Goochelaar Janse Heijn staat in voor een professionele benadering voor, tijdens en na het optreden. Hieronder wordt verstaan dat de artiest (a) ten allen tijde aanspreekbaar is, (b) de artiest een verzorgd voorkomen heeft in zowel kleding, attributen en gedrag en (c) de artiest de opdrachtgever tijdig op de hoogte stelt indien Goochelaar Janse Heijn zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hij kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.11 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft goochelaar Janse Heijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien dit van toepassing is, dient goochelaar Janse Heijn dit te bespreken met de opdrachtgever.

Artikel 4: Condities van het optreden

Faciliteiten en benodigdheden voor het optreden

4.1 Goochelaar Janse Heijn is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door goochelaar Janse Heijn verlangde gegevens, apparatuur of faciliteiten ter beschikking heeft gesteld.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat faciliteiten waarvan goochelaar Janse Heijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig beschikbaar zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat goochelaar Janse Heijn alle noodzakelijke voorbereidingen van zijn optreden tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten.

4.3 Faciliteiten die bij het optreden tijdig beschikbaar dienen te zijn, omvatten de volgende zaken:

4.3.1 Een kleedruimte die gedurende het verblijf van goochelaar Janse Heijn alleen door hem mag worden gebruikt.

4.3.2 Een gratis en vrij beschikbare parkeerplek binnen een straal van 500 meter rond de locatie van het optreden.

4.3.3 Goochelaar Janse Heijn heeft het recht om naar eigen inzicht en redelijkheid gebruik te maken van consumpties die door de locatie worden aangeboden.

Belemmering van het optreden

4.4 Tijdens het optreden draagt de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de verstaanbaarheid en zichtbaarheid van dit optreden. Indien er in de ruimte waar wordt opgetreden de geluids- en lichtomstandigheden ertoe leiden dat de gasten goochelaar Janse Heijn niet goed kunnen verstaan of zien, dan is goochelaar Janse Heijn gerechtvaardigd om het optreden te staken. De opdrachtgever is dan nog steeds verplicht om aan de overige bepalingen en afspraken te voldoen.

4.5 De opdrachtgever en zijn gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de attributen die door goochelaar Janse Heijn uit handen worden gegeven. De opdrachtgever en zijn gasten dienen deze attributen te gebruiken conform de instructies van goochelaar Janse Heijn. Indien de materialen door de opdrachtgever dan wel door een van zijn gasten worden beschadigd, dan komt de nieuwwaarde op rekening van de opdrachtgever.

4.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor handelingen van zijn gasten. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door zijn gasten zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

4.7 Goochelaar Janse Heijn is niet verplicht om op te treden voor gasten die door het innemen van verdovende en/of benevelende middelen niet in staat zijn om zich volgens gangbare normen te gedragen.

Schade

4.8 Goochelaar Janse Heijn is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Beeldmateriaal

4.9 Het is de opdrachtgever enkel toegestaan foto’s en/of een filmopnames te maken van het optreden indien dit van tevoren door de opdrachtgever is aangegeven. Tevens dient de opdrachtgever goochelaar Janse Heijn binnen twee weken na het optreden in het bezit te stellen van digitale kopieën van de foto’s of van gemaakte filmopnames. De kopieën dienen van goede kwaliteit te zijn. Goochelaar Janse Heijn is gerechtigd deze foto’s of film te gebruiken voor promotionele doeleinden.

4.10 Goochelaar Janse Heijn is gevrijwaard door de opdrachtgever van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Betaling en annulering

Facturering en betaaltermijn

5.1 De opdrachtgever dient de door goochelaar Janse Heijn verstrekte factuur te betalen binnen 15 dagen na de factuurdatum.

5.2 Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan is de opdrachtgever, nadat deze door goochelaar Janse Heijn ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van goochelaar Janse Heijn op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Annulering en daaruit volgende kosten

5.4 Annulering dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum van verzending wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

5.5 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever aan goochelaar Janse Heijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een optreden zal goochelaar Janse Heijn de volgende kosten per factuur in rekening brengen:

5.5.1 Bij annulering twee weken of korter voor de datum van het optreden: 100% van de gage;

5.5.2 Bij annulering tussen twee weken en twee maanden voor de datum van het optreden: 75% van de gage;

5.5.3 Bij annulering tussen twee en vier maanden voor de datum van het optreden: 50% van de gage;

5.5.4 Bij annulering langer dan vier maanden voor de datum van het optreden: 25% van de gage.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Goochelaar Janse Heijn kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: (a) een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden; (b) enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

6.2 Goochelaar Janse Heijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer deze is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.3 Goochelaar Janse Heijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 Indien goochelaar Janse Heijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van goochelaar Janse Heijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van goochelaar Janse Heijn gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor het optreden aan de opdrachtgever is gefactureerd.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Goochelaar Janse Heijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van goochelaar Janse Heijn; het verbranden van middelen van vervoer van goochelaar Janse Heijn, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

7.3 In geval van overmacht is goochelaar Janse Heijn bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal goochelaar Janse Heijn voor een vervanger zorg dragen of het optreden op een andere datum inhalen.

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

8.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

8.3 Op elke overeenkomst tussen goochelaar Janse Heijn en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

8.4 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en goochelaar Janse Heijn zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van goochelaar Janse Heijn is gelegen. De opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon heeft een maand de tijd nadat goochelaar Janse Heijn zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.